Oferta eMAG Paste-V Day 2022 - GourmetGIFT 19.12.2021